CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

  1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
  2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
  3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
  4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
  5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
  6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

KHỞI HÀNH ĐẢM BẢO

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

GIẤY THÔNG HÀNH

GIÁ TOUR

THANH TOÁN

CẤP PHIẾU THANH TOÁN

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ & HOÀN TRẢ

KHIẾU NẠI & BỒI THƯỜNG

KHUYẾN MẠI

QUAN HỆ THƯ TỪ

BẢN QUYỀN & THƯƠNG HIỆU

NHỮNG THAY ĐỔI

VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH VIET PHOENIX